Zásady spracúvania osobných údajov

Platné od 25.1.2019, verzia 02 

v súlade s článkom 13 a súvisiacich Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („ďalej len nariadenie GDPR“)

 

Zásady spracúvania osobných údajov poskytujú kompletný a vyčerpávajúci prehľad tak povinne poskytovaných informácii ako aj doplňujúcich informácii o spracovaní osobných údajov prevádzkovateľom občianske združenie SPOLU – občianska demokracia, IČO: 51313901, so sídlom Koperníkova 47, 82104 Bratislava, číslo registrácie strany: SVS-OVR1-2018/004572 (ďalej len „prevádzkovateľ“). A to tak, aby osoby, ktorých sa údaje týkajú, získali dôveru v zákonnosť spracúvania osobných údajov. 

Rešpektujeme a v plnej miere uplatňujeme požiadavky nariadenia GDPR. Ak vznikne akákoľvek otázka alebo nejasnosť, kontaktujte nás prostredníctvom ochranaudajov@stranaspolu.sk.

Ochrana osobných údajov

Politická strana SPOLU – občianska demokracia sa hlási k hodnotám Novembra 1989 a má ambíciu reprezentovať rastúcu časť občanov Slovenskej republiky, ktorá sa necíti byť reprezentovaná nikým. Medzi svoje hlavné programové priority SPOLU zaraďuje Silnú a modernú ekonomiku, Spravodlivý štát, Zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie, Proeurópsku orientáciu a Enviromentálnu ochranu.  

Prevádzkujeme webovú stránku www.stranaspolu.sk prostredníctvom ktorej informujeme o našej činnosti a získavame nových členov a sympatizantov.

Vedieme evidenciu členov strany SPOLU a jej sympatizantov, pričom v tejto súvislosti spracúvame aj citlivé osobné údaje týkajúce sa politického presvedčenia.

Taktiež spracúvame osobné údaje za účelom zasielania pravidelného newslettera a iných elektronických správ alebo telefonickú komunikáciu, prípadne sms komunikáciu s informáciami týkajúcimi činnosti strany SPOLU. 

Takto uskutočňujeme spracúvanie osobných údajov výlučne v rozsahu a prostriedkami  uvedenými v týchto Zásadách spracúvania osobných údajov. Prikladáme maximálnu pozornosť na dodržanie transparentnosti a zodpovednosti pri spracúvaní osobných údajov.

Úvodné vysvetlenie

Osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

Pre zaistenia vedenia databázy členov a sympatizantov a komunikácie o činnosti strany SPOLU v súlade s ustanovením článku 9 ods. 2 písm. d) nariadenia GDPR, spracovávame osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

  • meno a priezvisko, dátum narodenia, RČ, trvalý pobyt, národnosť, štátna príslušnosť, email, telefónne číslo. 

Pre zaistenia zasielania pravidelného newslettera a iných elektronických správ v nasledovnom rozsahu

  • meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo. 

Osobné údaje sa spracúvajú na právnom základe súhlasu dotknutej osoby, pričom udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov je dobrovoľné. 

Osobné údaje sa spracúvajú aj na právnom základe oprávnený záujem strany Spolu, ktorý spočíva vo vykonávaní politickej činnosti v prospech potenciálnych voličov a kandidátov vo voľbách. 

A. Ako sa získavajú osobné údaje?

1.    Informácie priamo od dotknutých osôb

Registrácia 

Členovia a sympatizanti vypĺňajú registračný formulár, kde uvedú meno, priezvisko, užívateľské meno, emailovú adresu, bydlisko, telefónne číslo a heslo.

Darovací formulár

Dotknuté osoby, ktoré podporia politickú stranu SPOLU finančným darom, vyplnia aj formulár, kde uvedú meno, priezvisko, užívateľské meno, emailovú adresu, bydlisko, telefónne číslo.

Prihlásenie prostredníctvom emailu

Dotknuté osoby, aby mohli dostávať newsletter a iné elektronické informácie udelia súhlas so spracovaním osobných údajov, kde uvedú meno, priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo.

Petičné hárky

Osobné údaje získavame aj z petičných hárkov použitých na založenie strany SPOLU v rozsahu meno, priezvisko, trvalé bydlisko, emailová adresa.

2.    Cookies

Využívame cookies a podobné technológie na sledovanie užívateľského správanie. Používanie týchto technológii sa riadi osobitnými Pravidlami na používanie cookies. Užívatelia spravujú použitie týchto technológii jednak užívateľským nastavením prehliadačov a tiež udelením súhlasom, ktorý môžu odvolať. 

B. Ako sa spracúvajú osobné údaje?

Používame údaje na overenie totožnosti pri prihlásení sa k užívateľskému profilu, a to po dobu Vašej registrácie a využívania našich služieb.

1.    Informovanie o činnosti strany SPOLU

Pre realizáciu a podporu činnosti strany SPOLU využívame osobné údaje členov a sympatizantov na ich pravidelné informovanie. 

2.    Marketing  – zasielanie newslettra a noviniek 

Využívame získané osobné údaje od užívateľov na zasielanie noviniek o činnosti strany SPOLU.

3.    Príjemcovia osobných údajov

Poskytujeme získané osobné údaje užívateľov kandidátom do volieb prezidenta SR, do Európskeho parlamentu, do územnej samosprávy a Národnej rady SR. 

C. Aké práva máte?

Uplatňovanie práv, ktoré Vám garantuje GDPR, je z nášho pohľadu posilnením Vašej dôvery v zákonnosť nášho spracúvania osobných údajov. Máte preto možnosť si uplatniť nasledovné práva:

1.    Právo na prístup k údajom  

Užívatelia majú právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú ich osobné údaje. S týmto právom súvisí aj právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie s tým súvisiace.
 
2.    Právo na opravu údajov  

Užívatelia majú právo, aby boli bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené nesprávne, neúplne alebo neaktuálne ich osobné údaje, a to bez ohľadu na dôvod vzniku nepresnosti.

3.    Právo na výmaz

Máte právo žiadať, aby strana SPOLU ukončila spracúvanie a vymazala všetky jej osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené GDPR. Najmä v situáciách, kedy užívatelia odvolajú udelený súhlas alebo pominie účel, na ktorý sa údaje spracúvali. 

4.    Právo na obmedzenie spracúvania 

Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania údajov napríklad, ak je pochybnosť o správnosti spracúvania osobných údajov a to na dobu umožňujúcu strane SPOLU overiť správnosť osobných údajov. 

5.    Právo na prenos

Máte právo žiadať prenos osobných údajov, ktoré sú spracúvané v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a majú právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi alebo pre seba. Uplatnenie tohto práva nemá vplyv na poskytovanie služieb. 

6.    Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov:
a)    spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu alebo plnenia úloh vo verejnom záujme,
b)    spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,.

Nebudeme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť spracúvania testom proporcionality.

7.    Kontaktné údaje pre uplatnenie práv

Práva môžete uplatniť aj prostredníctvom nami poverenej osoby: ochranaudajov@stranaspolu.sk.

8.    Kontaktné údaje na dozorný orgán

Máte právo sa obrátiť so sťažnosťou na spracúvanie Vašich osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36064220
email: statny.dozor@pdp.gov.sk

D. Doplňujúce informácie

1.    Neplnenie zákonnej povinnosti

Poskytovanie osobných údajov v zmysle týchto Zásad spracúvania osobných údajov nie je plnením zákonnej požiadavky podľa GDPR alebo osobitného zákona.

2.    Oprávnený záujem

Strany SPOLU spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu pri zabezpečovaní svojej činnosti, komunikácii s jej členmi a sympatizantmi, vrátane podporovateľov petície za založenie strany, zlepšovaní svojej činnosti (kontrola kvality, reportovanie a podpora členov) a zabezpečení bezpečnosti osobných údajov. Oprávnený záujme spočíva ďalej aj
–    v ochrane členov a sympatizantov pred nekalými praktikami,
–    v zabezpečení súladu s požiadavkami všeobecne záväznými právnych predpisov v SR,
–    v umožnení členom a sympatizantom vzájomne sa spojiť a vyjadriť názory na spoločenské problémy,
–    v zabezpečení kontroly priebehu volieb.