Vyhlásenie darcu

Čl. I

V súlade s § 23 ods. 1 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) môže politická strana prijať dary a iné bezodplatné plnenia, pokiaľ zákon neustanovuje inak.

Strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie len na základe písomnej zmluvy podľa tohto zákona. Zákonnou výnimkou z tohto pravidla je peňažný dar, ktorého hodnota od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 200 eur.

Podľa § 24 ods. 1 zákona nesmie strana prijať žiadne dary, a ani žiadne iné bezodplatné plnenia od nasledovných subjektov:

a) štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,

b) právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,

c) právnických osôb, v ktorých má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,

d) občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, neinvestičných fondov, záujmových združení právnických osôb, združení obcí a organizácií s medzinárodným prvkom,

e) verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom,

f) fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

g) právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí,

h) fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie.

Osobitne upozorňujeme na písmená f) a g).

Vyznačením ☑ podáva darca vyhlásenie o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona.