Pozitívne príklady

Doterajšie skúsenosti s reformami školstva na Slovensku odrádzajú mnohých od ďalších zmien. Zmeny chceme zavádzať preto postupne. Chceme pri nich vychádzať z inovácií, ktoré sa osvedčili na vybraných školách.

Už dnes existuje mnoho zanietených učiteľov a riaditeľov škôl po celom Slovensku, ktorí zlepšili obsah či spôsob učenia, podporili učiteľov v ich profesionálnom raste. Ich cieľom bolo to, aby žiak, ale aj učiteľ mal radosť zo zmysluplného učenia pre život.

Prečítajte si príbehy niektorých z nich.

Ikona Sovy
Deti
Deti

Vedcami na hodinách chémie

Mladá učiteľka bežnej základnej školy v meste na západe Slovenska zmenila hodiny chémie na vedecké laboratóriá. Nechcela, aby jej žiaci získavali množstvo vedeckých poznatkov pasívne. Chcela, aby objavovali čaro chémie tým, že budú narábať priamo s chemickými látkami, premýšľať nad nimi, vytvárať ucelené chemické koncepty.

Vedecká práca jej žiakov má viacero častí. Najskôr sa stretnú s „problémom“ prezentujúcim určitý chemický fenomén. Navrhnú riešenia problémov napr. ako zistiť, čo sa bude s látkou diať, alebo ako bude prebiehať reakcia. Určia svoje predpoklady. Ďalším krokom je overovanie hypotéz a nakoniec vyvodzovanie záverov. Učiteľka pre nich pripravila aj pracovné listy.

Vedecké práce sa zaoberajú nasledovnými témami:

  • Navrhnúť spôsob prípravy mydla a pripraviť ho.
  • Vlastným skúmaním látok a známymi vedeckými postupmi pripraviť vonnú esenciu.
  • Navrhnúť postup prípravy alkoholu, pripraviť ho a overiť jeho predpokladané vlastnosti pokusmi.
  • Pripraviť jednoduchý plast, navrhnúť a zrealizovať jeho rozklad.

Folklór spája predmety v špeciálnej škole

Skúsená učiteľka z mesta východného Slovenska učí s láskou deti s mentálnym postihnutím. Záleží jej na tom, aby maximálne rozvíjala potenciál každého z nich. Rozhodla sa využívať zážitkové projektové vyučovanie. Folklór jej umožnil spojiť učivo viacerých predmetov – hudobnej a praktickej výchovy, slovenčiny, dejepisu, geografie, biológie. Spojila ním aj žiakov s generáciou ich rodičov a prarodičov. Spev, hudba a folklór sa stali jej učebnicami, zošitmi, tabuľou. To, čo deťom bolo blízke, sa im dostalo pod kožu aj v laviciach. Popri vedomostiach si osvojili aj návyky. Vedia počúvať a pomaličky napredujú.

Na financovanie svojich školských aktivít organizuje tvorivé dielne aj pre ostatné deti a seniorov z okolia. Vyrobené predmety predávajú na mestskom jarmoku.

Deti
Ruky

Mentoring pre učiteľov v dedinskej školy

Riaditeľ bežnej základnej školy na jednej z dedín na juhu stredného Slovenska podporil profesionálny rozvoj svojich učiteľov zavedením mentoringu priamo v škole. Všetci učitelia absolvovali školenie o mentoringu. Účasť na mentoringu bola dobrovoľná. Učitelia vytvorili dvojice. Skúsený učiteľ sa stal mentorom, menej skúsený mentorovaným. Učitelia si chodia navzájom na hodiny a popoludní sa o nich rozprávajú, radia sa ako učiť, navzájom sa podporujú. V prvom roku sa zapojila polovica učiteľov a pridávajú sa ďalší. Raz ročne učitelia diskutujú aj s odborníkmi na mentoring.

Mentoring nalial učiteľom novú chuť do učenia, čo pocítili aj žiaci a rodičia. Majú človeka, s ktorým môžu pravidelne zdieľať skúsenosti, zdôveriť sa mu s problémami. Riaditeľ vníma mentoring ako užitočný nástroj na predchádzanie vyhoreniu, čo je veľkým problémom dnešného školstva.

Krúžok informatiky na vysokej škole pre deti a budúcich učiteľov

Študentka informatiky a učiteľstva vytvorila na svojej fakulte krúžok informatiky pre deti a zároveň pre svojich spolužiakov. Deti sa učia programovať robota alebo dron, vytvárajú jednoduché hry.

Učia sa informatiku inovatívne. Budúci učitelia získavajú učiteľskú prax, ktorej majú počas štúdia málo.

Ikona Sovy
Deti
Deti

Hra z Kanady na dedinskom telocviku

Učiteľ telesnej výchovy na bežnej dedinskej škole na strednom Slovensku zaviedol na hodinách telesnej výchovy hru kin-ball.

Je to hra, ktorou možno vyrovnávať rozdiely. Spolu ju môžu ľahko hrať dievčatá a chlapci, rýchlejší i menej pohybliví a všetci v tíme môžu byť úspešní. Pravidlá hry vyžadujú aktívnu a tvorivú tímovú spoluprácu. Náklady na vybavenie sú malé.

Hra vznikla na univerzite v Quebecu na žiadosť kanadskej vlády. Jej cieľom bolo odvrátiť negatívny trend nárastu civilizačných chorôb z nedostatku pohybu.

Deti učia rodičov matematiku

Učiteľka 1. stupňa základnej školy v obci na severozápade Slovenska učí deti matematiku Hejného metódou. Keď zistila, že rodičia nepoznajú túto metódu, nedôverujú jej a nevedia deťom pomáhať s úlohami, rozhodla sa s tým niečo urobiť.

Vytvorila aktivity, kde rodičia spolu so svojimi deťmi zažívajú radosť z počítania, objavovania, diskusií o matematických úlohách a prenikajú hlbšie do tajomstiev tejto metódy. Vypracovala aj Príručku na spoluprácu s rodičmi pri vyučovaní matematiky.

Ikona Sovy
Deti