Podmienky darovania

Čl. I

Základné ustanovenia Politická strana SPOLU – občianska demokracia (ďalej len „SPOLU“) sa pri prijímaní darov a iných bezodplatných plnení riadi pravidlami ustanovenými vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, najmä v zákone č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Pravidlá uvedené v tomto dokumente (ďalej len „Pravidlá“) podrobnejšie rozvádzajú proces pri ich prijímaní. Žiadne z ustanovení týchto Pravidiel však nemožno interpretovať spôsobom zakladajúcim porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.

Čl. II

Vymedzenie pojmov (1) V súlade so zákonom č. 85/2005 Z. z. sa bezodplatným plnením rozumie a) výpožička hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, b) poskytnutie bezodplatnej služby, c) hodnota dlhu strany prevzatého fyzickou osobou alebo právnickou osobou, d) rozdiel medzi cenou obvyklou pri kúpe alebo nájme hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti a cenou dojednanou, ktorú strana uhradí fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak cena dojednaná je nižšia ako cena obvyklá; cenou obvyklou sa rozumie cena, za ktorú sa takáto hnuteľná vec alebo nehnuteľnosť obvykle predáva alebo prenajíma v určitom čase a na určitom mieste, alebo e) rozdiel medzi cenou obvyklou za poskytnutie služby a cenou dojednanou, ktorú strana uhradí fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak cena dojednaná je nižšia ako cena obvyklá; cenou obvyklou sa rozumie cena, za ktorú fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba ponúka poskytovanie služby na trhu.

Čl. III

Zásady nakladania s darmi a inými bezodplatnými plneniami (1) Dary a iné bezodplatné plnenia poskytnuté strane SPOLU možno použiť len na dosiahnutie cieľov strany SPOLU v zmysle jej stanov. (2) Pri nakladaní s darmi a inými bezodplatnými plneniami sa strana SPOLU riadi zásadami hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti. (3) Pri poskytnutí Daru musí byť známa identita Darcu tak, aby nebolo možné ho zameniť s inou osobou. Identifikačné údaje musia byť poskytnuté tak, aby zodpovedali požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov. (4) Strana SPOLU vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 23 ods. 7 a 8 zákona č. 85/2005 Z. z. (5) Dary a iné bezodplatné plnenia nesmie strana SPOLU prijať od a) štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku, b) právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok, c) právnických osôb, v ktorých má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok, d) občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, neinvestičných fondov, záujmových združení právnických osôb, združení obcí a organizácií s medzinárodným prvkom, e) verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom, f) fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, g) právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí, h) fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie. (6) Strana SPOLU môže prijať peňažný dar, len ak bol poukázaný formou bezhotovostnej platobnej operácie. Ak z výpisu z účtu nie je preukázané, kto je darcom peňažného daru, strana SPOLU je povinná tento peňažný dar vrátiť v lehote do 30 dní na účet, z ktorého bol finančný dar poukázaný. Ak taký účet neexistuje, strana je povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Taký peňažný dar sa považuje za príjem štátneho rozpočtu.

Čl. IV

Vylúčenie prijatia daru (1) Strana SPOLU odmietne poskytnutie daru, ktorý a) predstavuje dôvodné riziko pre dosiahnutie cieľov podľa Stanov, b) je spôsobilý zmariť samostatné rozhodovanie strany o jej vnútorných záležitostiach, c) vytvára konflikt záujmov strany, členov orgánov strany alebo jeho členov, d) je spôsobilý poškodiť dobré meno strany, e) nie je v súlade s dobrými mravmi, f) dôvodne vyvoláva podozrenie o tom, že bol nadobudnutý v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. (2) Darcom pre stranu SPOLU ďalej nemôže byť a) právnická osoba, pri ktorej nie je známy jej konečný užívateľ výhod, b) osoba, ktorá vykonáva činnosť smerujúcu k potlačovaniu základných práv a slobôd, c) osoba, ktorá vyvíja aktivity nezlučiteľné s princípmi demokratického a právneho štátu.

Čl. V — Účinnosť

Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 05. februára 2018. Schválené splnomocnencom strany SPOLU Miroslavom Beblavým v súlade s § 8 ods. 1 prvou vetou zákona č. 85/2005 Z. z.