Program
„Spolu zlepšíme školstvo“
Piliere zmeny vzdelávania

Vzdelávanie nebolo prioritou ani jednej vlády za posledných 30 rokov. Narobili tým viac škody ako osohu.

Ak chceme skutočne zlepšiť vzdelávanie a výchovu na Slovensku, musíme mať reálny a uskutočniteľný program. Je dlhodobým záväzkom nás všetkých, aby sme mali školstvo na najvyššej úrovni.

Program „Spolu zlepšíme školstvo“ je postavený na 6 základných pilieroch.

Juraj Hipš

6 základných pilierov

1. Na každom
dieťati záleží

Rovnako kvalitné vzdelávanie bude
dostupné pre každé dieťa.

Bez ohľadu na to, či sa dieťa narodí v Bratislave alebo Snine, malej dedinke alebo krajskom meste, zaslúži si vynikajúcich učiteľov, ktorí ho budú sprevádzať na ceste vzdelávania (sa). Každé dieťa bez ohľadu na svoje mentálne a fyzické zdravie si zaslúži čo najlepšiu školu. Povinnosťou spoločnosti je takú sieť škôl vedieť ponúknuť tak, aby bola zabezpečená čo najlepšia dostupnosť a bezplatné vzdelávanie garantované Ústavou SR.

2. Dialóg, nie
nariadenia

Udržateľnú zmenu dosiahneme spoluprácou
štátu so všetkými aktérmi.

Akákoľvek pozitívna zmena, ktorú chceme v školstve dosiahnuť, musí vychádzať z dialógu a spolupráce. Zlepšenie školstva sa nedá dosiahnuť nariadeniami a smernicami vydanými od úradníckeho stola. Všetky kroky, ktoré chceme pre zlepšenia školstva robiť si zaslúžia kvalitnú diskusiu s tými, ktorých sa to týka - učiteľmi, riaditeľmi, rodičmi, odborníkmi, študentmi aj žiakmi.

3. Podpora, sloboda
a zodpovednosť

Školy budú mať väčšiu slobodu
v rozhodovaní i podporu od štátu.

Má ministerstvo nariadením zakázať mobily na školách? Má pripraviť recepty, podľa ktorých sa bude deťom variť v školských jedálňach? Ponechajme slobodu a zároveň zodpovednosť zriaďovateľom, riaditeľom a radám škôl, aby mali možnosť nastavovať si pravidlá a fungovanie tak, aby zohľadňovali ich špecifické potreby a situáciu. Úlohou štátu je zároveň podať pomocnú ruku tým školám, ktoré ju potrebujú, zabezpečiť kvalitné učebnice pre žiakov aj poskytnutie priofesionálneho vzdelávania pre učiteľov.

4. Inovácie
sú vítané

Štát podporí metodické inovácie
a osvedčené zavedie do škôl.

Príroda nám neustále ukazuje, ako hľadá najlepšie možné riešenia. Evolučný proces je orchestrom inovácií, ktorý funguje milióny rokov. Veda, technológie aj priemysel sú postavené na inováciách, hľadaní nových riešení a experimentovaní. Len naše/slovenské školy akoby boli skanzenmi, kde mnohokrát zastal čas. Budeme podporovať hľadanie nových riešení a inovácií, ktoré vedú ku kvalitnejšej výchove a vzdelávaniu. Štát nemá trestať iniciatívy, ktoré majú odvahu hľadať nové cesty, ale je jeho povinnosťou ich podporiť, overiť ich životaschopnosť a úspešné modely preniesť do celého systému. To neznamená, že môžeme robiť akékoľvek experimenty na deťoch. Inovácie sa nevyhnutne spájajú aj so zodpovednosťou. Tak ako je cenná rozmanitosť v prírode, je rovnako dôležitá v ekosystéme škôl.

5. Dvakrát meraj,
raz strihaj

Zmeny budeme postupne overovať
a zavádzať.

Množstvo „slávnych“ vzdelávacích reforiem v našej krajine bolo postavených na filozofii „Nemeraj, strihaj, veď uvidíme“. Vzdelávací systém je komplexný a zložitý organizmus. Je nevyhnutné radšej dvakrát zmerať a raz odstrihnúť, ako spôsobiť zmätok a ešte zhoršiť daný stav. Preto budeme zásadné zmeny, ktorými chceme školstvo zlepšiť, zavádzať formou postupných a riadených krokov, kde sa budú neustále vyhodnocovať dopady navrhovaného zlepšenia na menšej vzorke. Až po úspešnom vyhodnotení sa budú zavádzať zmeny celoplošne. Napríklad zmena kurikula, ktorá bude riešiť problém „ČO sa učí“ bude prebiehať postupne. Vyberieme tri predmety, ktorých sa zmena dotkne ako prvých. Odskúšame nový model na vybranej vzorke škôl, vyhodnotíme dopady, zapracujeme zmeny a až následne ho zavedieme celoplošne. Je to možno pomalší proces, Tento proces si vyžaduje čas, ale je zodpovedný a realistický.

6. Skutočné
bohatstvo

Zavedieme systematickú podporu
pedagógov a riaditeľov škôl.

Ak chceme, aby každé dieťa navštevovalo kvalitnú školu, zlepšenie slovenského školstva, musíme podporiť a rozvíjať to najcennejšie, čo máme. Dobré učiteľky a učiteľov, riaditeľov a riaditeľky. Oni sú nositeľmi zmeny, ktorú chceme vidieť v slovenskom školstve. Preto všetky návrhy na zlepšenie školstva predkladané v tomto programe sú postavené na systematickej a dlhodobej podpore pedagógov, ktorí majú ochotu a schopnosti zlepšovať výchovu a vzdelávanie, pripravujúce každé dieťa tak, aby mohlo naplno rozvinúť svoj potenciál a zažiť pocit šťastia a naplnenia v dynamicky sa meniacom svete.