Kto učí

Deti strávia s učiteľmi viac ako 20 000 hodín za svoj
život. Formujú ich životné postoje, hodnoty, zručnosti
a znalosti. Sú kľúčovými osobnosťami v detstve.
Nemotivovaný, neempatický a nekompetentný učiteľ
môže poznačiť dieťa na celý život. Môže u neho
vybudovať nechuť k učeniu, odpor ku kladeniu
otázok alebo zobrať odvahu robiť chyby a vedieť sa
z nich poučiť.

Vyskladaj si ideálneho učiteľa. Premýšľaj,
prečo sú práve tieto jeho danosti dôležité.

Ikona Sovy

„Učiteľom
zverujeme to
najcennejšie,
čo máme
– naše deti.“

Učiteľ

Vyskladaj si ideálneho učiteľa

Postava učiteľa Postava učiteľa
Postava učiteľa

Výzva

Prax v cvičných
školách

Učiteľstvo nie je spoločensky ani finančne atraktívne povolanie. Štúdium neláka tých najšikovnejších a zanietených. Neposkytuje inovatívne programy zaujímavé pre žiakov i učiteľov. Študenti majú málo praxe. Profesionáli z iných sektorov, ktorí chcú zužitkovať skúsenosti, majú problém stať učiteľmi.

Riešenie

Prax v cvičných
školách

Zvýšime platy v školstve. Plat začínajúceho učiteľa bude na úrovni priemernej mzdy absolventov 2. stupňa vysokoškolského vzdelania. Vytvoríme finančný mechanizmus na podporu inovácií študijných odborov. Presadíme, aby bola akreditácia odboru podmienená dostatočnou praxou v inovatívnych cvičných školách. Tie získajú odbornú podporu, osobitné financie. Uľahčíme ľuďom z praxe, aby sa stali kvalifikovanými učiteľmi.

Výzva

Podpora pre
riaditeľov
a zriaďovateľov škôl

Riaditelia škôl by sa mali zameriavať na napĺňanie vízie školy, strategické plánovanie, kvalitu vzdelávania a byť oporou pre zamestnancov, žiakov a rodičov. Ostatné úlohy by pre školy mali vo väčšej miere riešiť samosprávy, ako zriaďovatelia. Funkčné vzdelávanie ani priebežná podpora riaditeľov na tieto potreby nereaguje. Samosprávy, ako zriaďovatelia škôl, nedostávajú od štátu dostatočnú metodickú podporu pre ich riadenie.

Riešenie

Podpora pre
riaditeľov
a zriaďovateľov škôl

Upravíme rozsah, obsah a formy poskytovania funkčného vzdelávania pre riaditeľov. Po nástupe do funkcie bude povinné. Zabezpečíme pre nich kontinuálne poradenstvo. Odbremeníme riaditeľov od časti úloh súvisiacich s chodom škôl. Posilníme vzdelávanie samosprávnych zriaďovateľov škôl. Zvýšime kapacity štátnej správy v školstve na poskytovanie odborného poradenstva školám a zriaďovateľom.

Pre kvalitné fungovanie škôl sú kľúčoví učitelia, odborní zamestnanci, asistenti, riaditelia a zriaďovatelia. Učitelia sú dnes najmä sprostredkovateľmi poznatkov, hoci mnohé sú na internete. Nie sú sprievodcami pri učení sa pre život. Učiteľstvo nie je atraktívne povolanie. Budúci učitelia majú málo praxe. Učitelia, riaditelia i zriaďovatelia škôl nedostávajú potrebnú podporu. Chýbajú odborní zamestnanci a asistenti učiteľov. Profesionáli z iných sektorov majú problém stať sa učiteľmi.

Výzva

Mentoring
pre učiteľov

Učitelia nemajú systematickú podporu. Ďalšie vzdelávanie, zabezpečené prevažne štátom, nereaguje na aktuálne potreby praxe. Rozšírenie ponuky kurzov od neštátnych poskytovateľov, ako aj iné formy podpory nemajú dostatočnú podporu štátu. Nízky počet odborných zamestnancov a asistentov znemožňuje navyše učiteľom mať individuálny prístup k žiakom.

Riešenie

Mentoring
pre učiteľov

Skvalitníme a rozšírime ponuku ďalšieho vzdelávania pre školy zo strany štátu a ostatných poskytovateľov. Kurzy budú reagovať na aktuálne potreby. Zavedieme pravidelné vyhodnocovanie prínosov kurzov a ich flexibilné zmeny. Zavedieme do škôl mentoring pre kľúčových zamestnancov. Počet odborných zamestnancov a asistentov bude zodpovedať potrebám škôl.