Čo sa učí

Predpísaný obsah učiva núti učiť encyklopedické
vedomosti naspamäť bez prepojenia na reálny
život. Nedáva učiteľom priestor na to, aby pomáhali
deťom získavať vedomosti vlastnou aktivitou.

Otestuj sa z učiva základnej a strednej školy.
Zamysli sa pritom, ako by si využil takéto
informácie.

Ikona Sovy

Škola nemá deti
zahltiť informáciami,
ktoré ľahko nájdu
na internete.

Deti

1. Otázka

Ktoré vetné sklady sa nachádzajú v nasledujúcej vete z ukážky 2?

Pozerám sa na seba jej očami.

Zdroj:

Maturita zo slovenského jazyka, 2018

Ikona oka

2. Otázka

Aká je plocha Zeme?

Zdroj:

Geografia pre 5. ročník základných škôl

Ikona zemeguľe

3. Otázka

Nervová sústava u obrúčkavcov je:

Zdroj:

Biológia pre 6. ročník základných škôl

Ikona obrúčkavec

4. Otázka

Čo znamená liktor?

Zdroj:

Dejepis pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Ikona papier

5. Otázka

Aká je definícia piesne?

Zdroj:

Dejepis pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Ikona hudby

6. Otázka

Aký vzorec sa používa na výpočet úbytku obyvateľstva?

Zdroj:

Geografia pre 1. ročník gymnázia

Ikona ľudia

7. Otázka

V ktorej možnosti sú len dokonavé slovesá?

Zdroj:

Slovenský jazyk, Testovanie pre 9. ročník, 2016

Ikona knihy

Dosiahol si
%

– je počet riešiteľov, ktorí dosiahli výsledok v rozmedzí %

Ikona Sovy

Práve si riešil úlohy bežného učiva základnej školy. Predpísaný obsah učiva nevychádza z reálneho života a núti deti učiť sa naspamäť. Nemôžu sa učiť tak, že samy objavujú, ako a prečo veci okolo nás fungujú. Nerozvíjajú svoje postoje a zručnosti, ktoré by im pomohli uspieť v ďalšom živote a konať v prospech spoločnosti.

Hovorím o zručnostiach ako kritické myslenie, riešenie reálnych problémov, digitálne zručnosti, schopnosť spolupracovať, či prijímať odlišnosti.

Zdieľaj tento test
so svojimi priateľmi

Výzva

Encyklopedické
vedomosti

Učivo núti žiakov učiť sa skôr memorovaním, ako vlastným bádaním. Mála časť obsahu vychádza z riešenia problémov reálneho života. Žiaci považujú učivo za nezmyselné a nezaujíma ich.

Riešenie

Zmysluplné
učivo

Vytvoríme zmysluplné učivo, využiteľné v živote, ktoré rozvíja aj postoje a zručnosti žiakov. Učivo zmeníme postupne po príbuzných témach. Zmeny overíme na vzorke škôl. Až potom ho zavedieme celoplošne. Učivo budú tvoriť najlepší odborníci s učiteľmi z praxe. Využijú aj overené inovatívne programy. Väčší priestor dostanú aktuálne témy a zapájanie žiakov do diania v okolí.

Výzva

Izolované
predmety

Veci, javy či udalosti nefungujú izolovane. Obsah učiva je ale zatriedený do samostatných predmetov. To komplikuje učiteľom prepájanie súvislostí medzi predmetmi a riešenie reálnych a aktuálnych tém.

Riešenie

Učenie
v súvislostiach

Obsah vzdelávania definujeme do širších vzdelávacích oblastí, ktoré prepoja poznatky príbuzných predmetov (geografia, dejepis, občianska náuka; matematika, finančná a podnikateľská gramotnosť, praktická výchova, dobrovoľníctvo). Budeme sa zaoberať globálnejšími témami (demokracia, chudoba).

Výzva

Detailné
učivo

Obsah učiva je príliš detailný (ázijské rieky: Chang-Jiang, Huang He...). Sťažuje výber užitočných a aktuálnych tém, rozvíjajúcich postoje a zručnosti žiakov. Znemožňuje prispôsobiť ho individuálnym potrebám žiaka a rozvíjať jeho potenciál.

Riešenie

Širšie aktuálne
témy

Predpísaný obsah učiva nebude detailný. Vo vymedzenom obsahu budú informácie ako odporúčania či príklad (zoznam ázijských riek). O rozsahu a miere detailnosti faktov rozhodne škola, resp. učiteľ. Zosúladíme s tým aj celoplošné testovania.

Výzva

Slabý výber
bezplatných
učebníc

Bezplatné učebnice sú nekvalitné, málo interaktívne, nevychádzajú zo života. Školy nemajú v mnohých predmetoch na výber. Chýbajú učebné materiály pre špecifické potreby žiakov.

Riešenie

Výber z kvalitných
učebníc overených
v praxi

Školy si vyberú z viacerých učebníc a učebných materiálov (aj pre špecifické vzdelávacie potreby žiakov) alebo dostanú peniaze na ich nákup. Učebnice a materiály budú tvoriť najlepší odborníci s učiteľmi z praxe. Zverejníme recenzie učebníc. Pred schválením overíme učebnice na vybraných školách. Na učebnice pôjde viac peňazí.