Ako sa učí

Výklad učiva učiteľom pred tabuľou je zameraný na „odovzdávanie“ faktov a poučiek. V čase internetu a smartfónov pritom klesá dôležitosť faktografických znalostí. Dôležitým sa stáva rozvoj životných zručností. Sú nevyhnutné pre život v dynamicky sa meniacom svete. Tie sa však pasívnym počúvaním výkladu nerozvíjajú.

Spusti si video a staň sa žiakom v dnešnej triede. Učí vtedajší minister školstva. Pozoruj, či ťa to baví a čo si zapamätáš.

Ikona Sovy

Deti sú prirodzene
zvedavé a majú
chuť spoznávať
svet vôkol seba.

Deti
Video, ktoré si videl, je najčastejší obrazom vyučovania v školách všetkých stupňov.
Učiteľ stojí pred tabuľou a monotónne prednáša učivo bez zapájania žiakov. Takýto spôsob učenia núti žiakov pasívne počúvať a obvykle sa aj učiť naspamäť zapísané, či nadiktované poznámky. Z hľadiska učenia sa mozgu je to neefektívne. Takéto spoločné učenie žiakov navyše nezohľadňuje a nerozvíja individuálne potreby a nadanie každého dieťaťa. Budúci ani aktívni učitelia nedostávajú dostatočnú systematickú metodickú podporu pre inovatívne spôsoby výučby.
Ikona Sovy

Výzva

Prednášanie
faktov

Najčastejšia forma výučby na školách je prednášanie faktov. Žiaci pasívne počúvajú. Píšu si poznámky alebo zapisujú diktované učivo. Takéto učenie je rozpore s vedeckými výskumami spôsobu učenia sa mozgu. Najefektívnejšie sa mozog učí aktívnym získavaním faktov v súvislostiach.

Riešenie

Aktívne
učenie

Príprava a metodická podpora budúcich i aktívnych učiteľov bude kvalitná a systematická. Dôraz bude na inovatívnych metódach výučby pre získavanie vedomostí aktivitou žiakov, súčasne s rozvojom ich zručností pre život a v súlade s výskumami mozgu. Podporíme zavádzanie inovácii do škôl zriadením „Fondu na podporu pedagogických inovácii“. Učitelia si slobodne vyberú vzdelávanie podľa svojich potrieb využitím „Pedagogického poukazu“.

Výzva

Frontálne
učenie

Spoločné učenie všetkých detí naraz nezohľadňuje individuálne vzdelávacie potreby a jedinečné schopnosti dieťaťa. Nerozvíja vnútornú motiváciu učiť sa, zručnosti pre život, ani individuálne nadanie dieťaťa.

Riešenie

Flexibilnejšia
organizácia
vyučovania

Schválime legislatívne zmeny, ktoré umožnia flexibilnejšiu organizáciu vyučovania. Školy si určia dĺžku vyučovacej hodiny, vyučovacie bloky. Budú mať možnosť zaviesť učenie vo vekovo rôznorodých skupinách, rovesnícke učenie alebo učenie mimo budovy školy.